Novi hrvatski normativni dokumenti (na hrvatskome jeziku)

HRN EN 14588:2014, Čvrsta biogoriva – Nazivlje, definicije i opisi
 
Hrvatska norma HRN EN 14588:2014 prijevod je engleske verzije europske norme EN 14588:2010 a objavljuje se kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor CEN/TC 335, Solid biofuels, čije je tajništvo u SIS-u.
 
Ova je norma istovjetna europskoj normi EN 14588:2010, a objavljuje se kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku. Na hrvatski jezik prevedeni su nazivi i definicije i poredani kao u izvorniku, abecednim redom engleskoga jezika. U dodatku A ove norme dani su usporedni popisi naziva na engleskom, hrvatskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, danskom, nizozemskom, finskom, norveškom i švedskom jeziku a poredani su prema engleskoj abecedi. Doadatak A i dodatak B su obavijesni.
 
Ova hrvatska norma sastoji se od popisa istovrijednih naziva na hrvatskome i engleskome jeziku i definira nazive koji obuhvaćaju cjelokupan normizacijski rad tehničkog odbora CEN/TC 335 . Taj tehnički odbor smatra da je ova europska norma primjenjiva na čvrsta biogoriva koja potječu iz sljedećih izvora:
  • proizvodi poljoprivrede i šumarstva
  • biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva
  • biljni otpad iz prehrambene industrije
  • drvni otpad, osmi drvnog otpada koji može sadržavati halogenizirane organske spojeve ili teške metale zbog obrade sredstvima za konzerviranje drva ili premazima za drvo, koji uključuje osobito drvni otpad koji nastaje pri gradnji i rušenju građevina
  • otpadno pluto
  • vlaknasti biljni otpad iz mehaničke prerade drvne celuloze i proizvodnje papira iz drvne celuloze, ako se suspaljuje na mjestu proizvodnje, a proizvedena se toplina upotrebljava.
 
Ova hrvatska norma izrađena je u skladu s normom ISO 1024. Osim međunarodnih norma, osnova za ovu hrvatsku normu bile su i odobrene nacionalne norme i priručnici. Nadalje, tijekom sastavljanja ovog dokumenta međunarodnom su nazivlju dodani neki nazivi koji su važni u određenim državama.
Otpad je definiran u članku 1(a) Direktive Vijeća 75/442/EEC i neki od danih naziva spadaju u tu kategoriju. Međutim, izvori unutar područja primjene ove hrvatske norme isključeni su iz područja primjene Direktive 2000/76/EC ("direktiva o spaljivanju otpada"). U ovoj hrvatskoj normi, za dobro definirane međuproizvode poljoprivrednih, šumarskih i povezanih industrijskih poslova umjesto naziva otpad upotrebljava se tehnički naziv ostatak. Nazivi i definicije usklađeni su što je više moguće s jezikom koji se trenutačno upotrebljava u upravljanju i u aktivnostima donošenja propisa.
 
Ova hrvatska norma zamjenjuje normu HRN EN 14588:2010 na engleskome jeziku.
 
Hrvatski tekst norme HRN EN 14588:2014 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 238, Čvrsta biogoriva, Hrvatskoga zavoda za norme. Norma je objavljena  kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku i može se kupiti po cijeni od ­­430,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 344,00 kn.
                                                                                                   
                                                                                                            

HRS ISO/TS 22002-2:2013, Preduvjetni programi za sigurnost hrane – 2. dio: Catering
 
Norma ISO 22000 točkom 7.5 postavlja zahtjev organizacijama u sklopu lanca hrane da uspostave, provedu i održavaju preduvjetne programe u svrhu kontrole opasnosti za sigurnost hrane.
 
Sigurnost hrane mora biti osigurana u svim fazama lanca hrane. U slučaju cateringa, preduvjetni programi se moraju uspostaviti u organizacijama koje, po potrebi, pripremaju, obrađuju, kuhaju, skladište, transportiraju, distribuiraju i poslužuju hranu za ljude na mjestu pripreme hrane ili u pratećoj jedinici.
 
Područje primjene ovog dijela tehničke specifikacije ISO/TS 22002 uključuje catering, catering u avionima, catering u vlakovima, domjenke, između ostalog u središnjim i pratećim jedinicama, školama i blagovaonicama industrijskih pogona, bolnicama i zdravstvenim objektima, hotelima, restoranima, kafićima, poslovima posluživanja hrane i trgovinama hranom.
 
Hrvatski tekst tehničke specifikacije HRS ISO/TS 22002-2:2013 pripremio je tehnički pododbor HZN/TO 34/PO 17, Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi; Sustavi upravljanja za sigurnost hrane Hrvatskoga zavoda za norme.
 

HZN e-glasilo 1/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više