Novi hrvatski normativni dokumenti (na hrvatskome jeziku)

Hrvatska jezična verzija tehničkog izvještaja HRI CEN/TR 15569:2010
 
HRI CEN/TR 15569:2010, Čvrsta biogoriva – Upute za sustav osiguranja kvalitete (CEN/TR 15569:2009)
 
Hrvatska jezična verzija europskoga tehničkoga izvještaja HRI CEN/TR 15569:2010 prijevod je engleske verzije europskoga tehničkoga izvještaja CEN/TR 15569:2009 a objavljuje se na hrvatskome jeziku. Ovaj tehnički izvještaj osim u izdanju na hrvatskome jeziku postoji i u izdanju na engleskome jeziku. Izvorni tekst tehničkoga izvještaja pripremio je tehnički odbor CEN/TC 335, Solid biofuels, čije je tajništvo u SIS-u.
 
Ovaj je tehnički izvještaj izrađen na temelju rezultata projekta BioNorm, a u njemu su dane informacije o razvijanju i uvođenju sustava osiguranja kvalitete u industriji čvrstih biogoriva.
 
Osiguranje kvalitete definirano je kao dio upravljanja kvalitetom usmjereno na osiguravanje povjerenja da će zahtjevi za kvalitetu biti ispunjeni. Da bi se to ostvarilo, procesi u lancu opskrbe trebaju biti pod kontrolom. Učinkovita kontrola može se postići ako svaki operator u lancu opskrbe primjenjuje osiguranje kvalitete. Dobro oblikovan sustav osiguranja kvalitete za čvrsta biogoriva može pridonijeti transparentnijem i učinkovitijem tržištu biogoriva. Na temelju zahtjeva korisnika te poznatih prednosti i nedostataka sirovine i procesa, operatori mogu dokazati da su poduzete mjere za osiguranje željene kvalitete. Time se stvara povjerenje u proizvode. U ovome tehničkom izvještaju naziv  „proizvod“ odnosi se na čvrsto biogorivo. Smjernice i upute dane u ovome tehničkom izvještaju nisu zahtjevi nego preporuke. Preporučuje se da tvrtka izradi svoj posebni priručnik koji odražava sustav osiguranja kvalitete.
 
Ove su upute izrađene radi informacija o osiguranju kvalitete čvrstih biogoriva i daju metodologiju koja će pomoći operatorima u industriji čvrstih biogoriva da oblikuju prikladan sustav osiguranja kvalitete u skladu sa svojim potrebama. Služe kao prateći dokument za primjenu dokumenta CEN/TS 15234. Ove su upute primjenjive za sve operatore koji se bave čvrstim biogorivima koja potječu iz sljedećih izvora:
  • proizvodi poljoprivrede i šumarstva
  • biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva
  • biljni otpad iz prehrambene industrije
  • drvni otpad, osim drvnog otpada koji može sadržavati halogenizirane organske spojeve ili teške metale zbog obrade sredstvima za konzerviranje drva ili premazima za drvo, koji uključuje osobito drvni otpad koji nastaje pri gradnji i rušenju građevina
  • vlaknasti biljni otpad iz mehaničke prerade drvne celuloze i proizvodnje papira iz drvne celuloze, ako se suspaljuje na mjestu proizvodnje, a proizvedena se toplina upotrebljava
  • otpadno pluto.
 
Hrvatski tekst tehničkoga izvještaja HRI CEN/TR 15569:2010 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 238, Čvrsta biogoriva, Hrvatskoga zavoda za norme. Hrvatski tehnički izvještaj objavljen  je na hrvatskome jeziku i može se kupiti po cijeni od 355,00­­ kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 284,00 kn.
 
 
 
Hrvatska jezična verzija norme HRN EN 590:2014
 
HRN EN 590:2014, Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 590:2013+AC:2014)
 
Hrvatska jezična verzija norme HRN EN 590:2014 prijevod je engleske verzije norme EN 590:2013, Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods i ispravka europske norme EN 590:2013/AC:2014. Ova hrvatska norma, osim u izdanju na hrvatskome jeziku, postoji i u izdanju na engleskome jeziku. Izvorni tekst norme pripremio je tehnički odbor CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin, čije je tajništvo u NEN-u.
 
Ova hrvatska norma utvrđuje zahtjeve i metode ispitivanja za dizelsko gorivo koje se prodaje i isporučuje na tržištu. Primjenjuje se na dizelsko gorivo namijenjeno vozilima s dizelskim motorom izvedenim za pogon na dizelsko gorivo koje sadrži do 7 % (V/V) metilnih estera masnih kiselina (FAME).
 
Značajne tehničke izmjene u ovoj europskoj normi u odnosu na prethodno izdanje su: ugrađena izmijenjena EN 14214 FAME specifikacija, ugrađen je poseban zahtjev povezan s ograničenjem upotrebe manganov metilciklopentadienil trikarbonila (MMT) prema zahtjevu Europske komisije, dodan je uređaj za ispitivanje paljenja goriva (EN 16144) kao zamjenska metoda ispitivanja na CFR motorima, dodana je metoda simulirane destilacije plinskom kromatografijom (GC) i uvedena je poboljšana EDXRF tehnika određivanja niske količine sumpora EN 13032 kao zamjena za EN ISO 20847.
 
Norma sadrži i Nacionalni dodatak NA u kojem se preporučuje označivanje mjernih uređaja za prodaju goriva s količinom sumpora najviše 10mg/kg i zahtjevi uvjetovani klimom gdje se određuju granične vrijednosti temperatura za točku filatrbilnosti (CFPP) za tri različita vremenska razdoblja.
 
Ova norma zamjenjuje hrvatsku normu HRN EN 590:2011 na hrvatskome jeziku.
 
Hrvatski tekst norme HRN EN 590:2014 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 28, Naftni proizvodi i maziva, Hrvatskog zavoda za norme. Norma je objavljena na hrvatskome jeziku i može se kupiti po cijeni od 320,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 256,00 kn.
 

HZN e-glasilo 2/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više