Natječaj za radna mjesta

Broj: HZN-1-42/2013-MG-1
Zagreb, 23. listopada 2013.
 
 
Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012) i članka 38. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme raspisuje
 

NATJEČAJ

 
za sljedeća radna mjesta:
1. Viši stručni referent za informacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice
Opis poslova:
 • skrbi o bazi članova HZN-a i članova tijela HZN-a
 • skrbi o adresaru HZN-a
 • registrira zahtjeve za pristup informacijama
 • priprema i izrađuje program rada na pripremi hrvatskih norma
 • priprema obavijesti o normativnim dokumentima za objavu u službenom glasilu HZN-a
 • priprema i izrađuje popise prihvaćenih norma za europske i međunarodne organizacije za normizaciju
 • priprema i izrađuje popise norma koje prate primjenu tehničkih propisa za objavu u Narodnim novinama
 • priprema obavijesti o objavi norma koje prate primjenu tehničkih propisa za službeno glasilo HZN-a
 • priprema i izrađuje razne ispise iz baze podataka
 • priprema podatke za internetske stranice HZN-a
 • obavlja i druge poslove koje odredi voditelj odsjeka.

Uvjeti:

 • viša stručna sprema
 • najmanje 6 mjeseci radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • znanje engleskog jezika
 • prednost - iskustvo u poslovima normizacije.

 
2. Stručni referent za bazu podataka – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opis poslova:

 • upisuje podatke o normativnim dokumentima u bazu podataka
 • provjerava točnost podataka u bazi podataka usporedbom s izvorima podataka
 • upisuje podatke o domaćim i stranim izvorima informacija i lozinkama za njihov pristup
 • upisuje podatke o članovima tehničkih odbora u adresar HZN-a
 • upisuje adrese članova HZN-a i članova tijela HZN-a
 • upisuje podatke u bazu podataka o članstvu tehničkih tijela HZN-a u međunarodnim i europskim organizacijama za normizaciju
 • izrađuje razne ispise iz baze podataka
 • obavlja i druge stručne poslove koje odredi voditelj odsjeka.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • najmanje 3 mjeseca radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • prednost - iskustvo u poslovima normizacije.

 
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
a) životopis i opis dosadašnjeg rada,
b) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome),
c) dokaz o radnom stažu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije ili presliku radne knjižice)
d) presliku osobne iskaznice,
e) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je predočiti izvornik.
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, sa svim traženim prilozima, te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Hrvatski zavod za norme, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
U skladu sa člankom 13. stavkom 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Stručne sposobnosti kandidata bit će utvrđene provjerom znanja i sposobnosti te putem razgovora prije izvršenog izbora. Za kandidata koji ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti i/ili razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.
               

 
                                                                                                                                             HRVATSKI ZAVOD ZA NORME
 

HZN e-glasilo 6/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više