Novi hrvatski normativni dokumenti na hrvatskome jeziku

Norma HRN EN 15898 objavljena na hrvatskome jeziku
 
Norma HRN EN 15898:2012, Očuvanje kulturnoga dobra – Glavni opći nazivi i definicije (EN 15898:2011) odnedavno je dostupna i na hrvatskome jeziku.

Ova je hrvatska norma prijevod engleske verzije europske norme EN 15898:2011, Conservation of cultural property – Main general terms and definitions.

Ova je norma dio niza norma koje je razvio odbor CEN/TC 346, Coservation of cutural property. Ona sadrži nazive i njihove definicije za skup općih pojmova koji su u širokoj primjeni u području očuvanja materijalne kulturne baštine. Njezina je svrha pridonijeti boljem razumijevanju i potaknuti suradnju nadležnih ili zainteresiranih za kulturnu baštinu. Potreba za takvim dogovorom i objašnjenjem naziva riječi u području očuvanja kulturne baštine radi izbjegavanja zabuna i osiguranja podudarnosti onoga što pojedinac podrazumijeva pod određenom riječi s onim što drugi razumije posljednjih godina postaje sve prepoznatljivijom. Definiranje nazivlja također će pridonijeti konzistentnoj uporabi riječi i pojmova u drugim CEN/TC 346 konzervatorskim normama koje definiraju isključivo ono nazivlje koje je specifično za svaku pojedinu normu.
 
Nazive koji su definirani u ovoj normi odabrali su stručnjaci koji rade s pokretnom i graditeljskom baštinom. Iako su i krajolici, parkovi i vrtovi također dio naše kulturne baštine koju je stvorio čovjek, terminologija u ovoj normi ne odnosi se u potpunosti na njih, a ni na arheološka nalazišta pod zemljom. Ovom terminologijom također nije obuhvaćeno očuvanje digitalne baštine, s obzirom da se njome bave unutar drugih okvira i odbora za normizaciju.
 
Ova europska norma definira glavne, opće nazive koji se upotrebljavaju u području zaštite kulturnih dobara, a posebno pažljivo definira nazive koji imaju široku uporabu ili široko značenje. Osim na hrvatskome jeziku, nazivi u normi dani su još i na engleskome, njemačkome i francuskome jeziku.
 
Hrvatski tekst norme HRN EN 15898:2012, Očuvanje kulturnoga dobra – Glavni opći nazivi i definicije (EN 15898:2011) pripremio je tehnički odbor HZN/TO 546, Očuvanje kulturne baštine Hrvatskoga zavoda za norme.
Cijena norme na hrvatskome jeziku iznosi 355 kuna, a u izvorniku na engleskom jeziku 260 kuna. Članovi HZN-a ostvaruju 20 posto popusta na navedene iznose. 
 
 
Norma HRN ISO 26000 na hrvatskome jeziku
 
Norma HRN ISO 26000:2010, Smjernice o društvenoj odgovornosti nova je norma objavljena na hrvatskome jeziku.

Hrvatski tekst norme HRN EN ISO 26000:2010, Smjernice o društvenoj odgovornosti pripremio je tehnički odbor 552, Društvena odgovornost Hrvatskoga zavoda za norme.

Međunarodnu normu ISO 26000, Guidance on social responsibility na engleskome jeziku Hrvatski zavod za norme prihvatio je još prije četiri godine, kada je objavljena na međunarodnoj razini.
 
Norma HRN ISO 26000:2010, Smjernice o društvenoj odgovornosti daje upute o osnovnim načelima društvene odgovornosti, prepoznavanju društvene odgovornosti i suradnji s dionicima, ključnim temama i pitanjima koji se odnose na društvenu odgovornost i načine integracije društveno odgovornog ponašanja u organizaciju.
Riječ je o međunarodnoj normi koja daje usklađene, na svjetskoj razini relevantne, smjernice za sve vrste organizacija privatnoga i javnoga sektora o poslovanju na društveno odgovoran način te kako pridonositi dobrobiti društva u cjelini.
 
Norma HRN ISO 26000 sadržava dobrovoljne smjernice, a ne zahtjeve, pa stoga nije namijenjena za certifikaciju poput norma HRN EN ISO 9001:2009 i HRN EN ISO 14001:2009.
Umjesto toga pomaže tvrtkama i organizacijama da utvrde što sve uključuje društvenu odgovornost te da načela djelovanja prevedu u učinkovite aktivnosti i primjere najbolje prakse na globalnoj razini.
Norma HRN ISO 26000 objedinjuje međunarodno stručno znanje o društvenoj odgovornosti i u njezinoj je izradi sudjelovalo 450 stručnjaka, aktivnih sudionika i 210 promatrača iz 99 zemalja članica ISO-a i 42 organizacije koje imaju status suradničkoga članstva.
Radna skupina ISO/WG SR bila je najveća i najpotpunija radna skupina s obzirom na zastupljenost interesnih skupina u odnosu na bilo koju drugu radnu skupinu osnovanu radi izrade neke ISO-ove norme.
Bilo je zastupljeno šest interesnih skupina: industrija, vlada, radnici, potrošači, nevladine organizacije te usluge, logistika, istraživanje i druge. Među sudionicima je bila osigurana geografska ravnoteža i ravnoteža spolova.
Norma je snažan alat za društvenu odgovornost koji će pomoći organizacijama da prijeđu s dobrih namjera na dobre postupke.
 
Iako neće svi dijelovi ove međunarodne norme biti od jednake koristi svim vrstama organizacija, sve ključne teme bitne su za svaku organizaciju. Svaka ključna tema obuhvaća više pitanja i odgovornost je svake pojedine organizacije da vlastitim promišljanjem i razgovorom sa svojim dionicima utvrdi koja su pitanja za nju bitna i značajna te se njima treba baviti.
 
Norma HRN ISO 26000 namijenjena je kao pomoć organizacijama u doprinosu održivom razvoju. Cilj joj je da ih potakne da iziđu iz okvira puke sukladnosti sa zakonima, prepoznavajući da je sukladnost sa zakonima temeljna dužnost svake organizacije i bitan dio njezine društvene odgovornosti. Cilj joj je da promiče zajedničko shvaćanje u području društvene odgovornosti i da bude dopuna drugim dokumentima i inicijativama za društvenu odgovornost, a ne da ih zamijeni.
 
Međunarodna norma ISO 26000 jedan je od tri dokumenta koje je Europska komisija preporučila europskim poduzećima kao smjernicu za ispunjavanje načela društveno odgovornog poslovanja. Preporuka je sadržana u Komunikaciji o društveno odgovornom poslovanju (A renewed strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility) Europske komisije iz listopada 2011. godine.

Tablica 1. — Kratak pregled norme ISO 26000
Naziv točke Broj točke Opis sadržaja točke
Područje primjene Točka 1. Određuje područje primjene ove međunarodne norme i utvrđuje određena ograničenja i iznimke.
Nazivi i definicije Točka 2. Utvrđuje i daje definiciju ključnih naziva koji su od temeljne važnosti za razumijevanje društvene odgovornosti i primjenu ove međunarodne norme.
Razumijevanje društvene odgovornosti Točka 3. Opisuje važne čimbenike i uvjete koji su utjecali na razvoj društvene odgovornosti i dalje utječu na njezinu prirodu i praksu. Također opisuje sam pojam društvene odgovornosti, što znači i kako se primjenjuje na organizacije. Točka uključuje upute za male i srednje organizacije o primjeni ove međunarodne norme.
Načela društvene odgovornosti Točka 4. Predstavlja i objašnjava načela društvene odgovornosti.
Prepoznavanje društvene odgovornosti i suradnja s dionicima Točka 5. Bavi se dvama postupcima društvene odgovornosti: postupak u kojemu organizacija prepoznaje svoju društvenu odgovornost i postupak u kojemu utvrđuje tko su njezini dionici i surađuje s njima. Daje upute o odnosu organizacije, njezinih dionika i društva, o prepoznavanju glavnih tema i pitanja društvene odgovornosti i o području utjecaja organizacije.
Upute o glavnim temama društvene odgovornosti Točka 6. Objašnjava glavne teme i pitanja povezana s društvenom odgovornošću (vidi tablicu 2.). Za svaku glavnu temu daju se informacije o njezinu opsegu, odnosu prema društvenoj odgovornosti, povezanim načelima i razmatranjima te povezanim radnjama i očekivanjima.

Upute o integraciji društvene odgovornosti u sve segmente organizacije
Točka 7. Daje upute o praktičnome ostvarivanju društvene odgovornosti u organizaciji. To uključuje upute koje se odnose na sljedeće: razumijevanje društvene odgovornosti organizacije, integraciju društvene odgovornosti u sve segmente organizacije, komunikaciju povezanu s društvenom odgovornošću, poboljšanje vjerodostojnosti organizacije u pogledu društvene odgovornosti, procjenu napretka i poboljšanje uspješnosti te vrednovanje dobrovoljnih inicijativa za društvenu odgovornost.
Primjeri dobrovoljnih inicijativa i alata za društvenu odgovornost Dodatak A Daje nekonačan popis dobrovoljnih inicijativa i alata za društvenu odgovornost koji se bave aspektima jedne teme ili više tema ili integracijom društvene odgovornosti u sve segmente organizacije.
Skraćeni nazivi Dodatak B Sadržava skraćene nazive koji se upotrebljavaju u ovoj međunarodnoj normi.
Bibliografija   Uključuje upućivanja na mjerodavne međunarodne instrumente i ISO-ove norme na koje se upućuje u glavnome dijelu ove međunarodne norme kao na izvorne materijale.

Izvor: HRN ISO 26000:2010

 

HZN e-glasilo 11/2018

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više