Upućivanje na norme (u propisima)

upućivanje na jednu ili više norma u kojemu propisu umjesto iscrpnih odredaba
NAPOMENA 1: Upućivanje na norme može biti datirano, nedatirano ili općenito, a istodobno izričito ili pokazno.
NAPOMENA 2: Upućivanje na norme može biti povezano s općenitijom zakonskom odredbom koja se odnosi na stanje tehnike ili na priznata tehnička pravila. Takva odredba može biti i samostalna.