Strogost upućivanja

1. izričito upućivanje (na norme)
upućivanje na norme prema kojemu je jedini način da se zadovolje odgovarajući zahtjevi kojega tehničkog propisa zadovoljavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje

2. pokazno upućivanje (na norme)
upućivanje na norme prema kojemu je zadovoljavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje jedan od načina da se zadovolje odgovarajući zahtjevi kojega tehničkog propisa
NAPOMENA: Pokazno upućivanje na norme oblik je dostatne odredbe.