Besplatan pristup publikacijama o elektroničkom računu

U cilju promocije šire primjene e-računa, Europska komisija je sponzorirala pristup za dvije CEN publikacije na osnovu kojih se izrađuju elektronički računi. Hrvatski zavod za norme je preuzeo publikacije u nacionalni sustav normizacije. Publikacije, odnosno norma HRN EN 16931-1:2017 i tehnička specifikacija HRS CEN/TS 16931-2:2017, mogu se bez naknade naručiti u elektroničkom formatu putem narudžbenice koja je dostupna na Internet stranici HZN-a: Narudžbenica za sponzorirane publikacije
Obje publikacije podržavaju primjenu Direktive 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i pružaju upute korisnicima na nacionalnoj razini o tome koje osnovne elemente elektronički račun treba sadržavati kako bi bio usklađen s odgovarajućim zakonskim odredbama, kao i da bi se osigurala interoperabilnost u međunarodnoj i domaćoj trgovini.

Molimo Vas da na svim računima koji su proizvod računalnih programa nastalih iz besplatnih publikacija HRN EN 16931-1:2017 i HRS CEN/TS 16931-2:2017 navedete slijedeću izjavu:

„Ovaj račun izrađen je prema HRN EN 16931-1:2017 i HRS CEN/TS 16931-2:2017.”


    
(Izvor: www.shutterstock.com)

Informacije o ostalim normativnim dokumentima iz područja elektroničkog računa dostupne su putem poveznice Katalog hrvatskih norma i projekata.