Savjetovanja s javnošću

Tijela javne vlasti dužna su provoditi postupak savjetovanja s javnošću sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i NN 85/2015) pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.