Zatvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javošću u postupku donošenja dokumenta UPN 1, Unutrašnja pravila za normizaciju – 1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela


Zagreb, 17. svibnja 2021.

Predmet: Nacrt dokumenta UPN 1, Unutrašnja pravila za normizaciju – 1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela
 
                                                           O b r a z l o ž e nj e
 
Nacrt dokumenta UPN 1, Unutrašnja pravila za normizaciju – 1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela donosi se u svrhu unaprjeđenja rada Hrvatskoga zavoda za norme, a namijenjen je za uporabu zaposlenicima Hrvatskog zavoda za norme i tehničkim odborima te posebno predsjednicima i tajnicima tehničkih odbora i svima koji su uključeni u izradu nacrta norma i nacrta drugih dokumenata Hrvatskog zavoda za norme dostupnih javnosti. U UPN 1 opisuje se normizacijska djelatnost općenito te posebno povezuju ciljevi, načela i postupci koji se primjenjuju u izradi norma.

 
Tehnička uprava
Hrvatskog zavoda za norme
 
Nacrt dokumenta UPN 1, Unutrašnja pravila za normizaciju – 1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Izvješće o provednom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja UPN 1