Što je ICS oznaka?

ICS (International Classification for Standards) je akronim za međunarodnu razredbu (klasifikaciju) norma, a predstavlja klasifikacijsku oznaku norma prema području kojemu pripadaju. Ova je klasifikacija stvorena u okviru Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) da bi se ujednačila klasifikacija podataka o normama na svjetskoj razini. ICS ima hijerarhijsku strukturu koja se sastoji od tri razine, a ako norme pokrivaju više područja, radi lakšeg pronalaženja, normi se dodjeljuje više ICS skupina ili podskupina. Uporaba ICS oznaka osigurava jezično neovisnu komunikaciju među korisnicima norma diljem svijeta. ICS se redovito nadopunjuje, a trenutačno je na snazi sedmo izdanje ICS-a objavljeno 2015. godine.