Rezolucija Vijeća od 28. listopada 1999. o ulozi normizacije u Europi


Rezolucija Vijeća od 28. listopada 1999. o ulozi normizacije u Europi (2000/C 141/01) (.pdf)