CEN: Smjernice i odgovarajuće norme

prijevod europskog dokumenta

Izvornik je objavljen kao jedan u nizu dokumenata koji predstavljaju i prate primjenu tehničkoga zakonodavstva Europske unije utemeljenu na načelima novoga i općega pristupa, a koje pripremaju različite europske ustanove.

Ova je publikacija prva u nizu novih publikacija pod zajedničkim nazivom USKLAĐIVANJE NA ZAJEDNIČKOME EUROPSKOM TRŽIŠTU, a objavio ju je Centar za upravljanje Europskog odbora za normizaciju (CEN/MC) u rujnu prošle godine.

Publikacija daje ove osnovne obavijesti:

Poseban dio publikacije čini sažetci dosad objavljenih smjernica novoga pristupa. U publikaciji je naveden i niz drugih potrebnih obavijesti o europskome sustavu koji stvaraju smjernice novoga pristupa: