ISO/IEC UPUTE 59 – Kodeks dobre prakse za normizaciju

ISO/IEC GUIDE 59 - Code of good practice for standardization
prijevod dokumenta, prvo izdanje, 1994., dvojezično izdanje (hrvatski i engleski)

Norme imaju važnu ulogu u trgovini i prometu u svakoj zemlji i među svim zemljama svijeta. Te norme donose mnoga tijela u podnacionalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, a znatan broj tih tijela priprema ih po načelima konsenzusa. Sukladno rastu međunarodne trgovine i tehničke suradnje, normizacijska tijela razvijaju postupke i oblike suradnje za koje se općenito smatra da tvore dobru praksu u razvoju norma na svim razinama. Ta je praksa ovdje izložena u obliku kodeksa koji se primjenjuje na vladina i nevladina tijela koja djeluju na načelu konsenzusa.