Upravno vijeće

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana od kojih predsjednika i dva člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva, jednog člana predlaže Stručno vijeće i jednog člana predlaže Radničko vijeće HZN-a. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od 4 godine.

Sadašnji članovi Upravnog vijeća su:

Nataša Mikuš Žigman, predsjednica
Nina Čulina, član
Tomislav Curman, član
Biljana Tanatarec, član
Melanija Grubić Sutara, član

Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 87/2021
 
Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 87/2021)

Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme  (NN 3/2021

Rješenje o razrješenju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme  (NN 3/2021)
 
Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 70/2019)

Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 70/2019)