Međusobno priznavanje

UREDBA (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih
propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage
Odluke br. 3052/95/EZ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:38:32008R0764:HR:PDF)Međusobno priznavanje
 
Kad se izvoze „neusklađeni proizvodi“ čiji je sveobuhvatan popis dan na mrežnoj stranici http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12/index.cfm?fuseaction=a12.menuproducts Europske komisije (životinje, biljke,
hrana, namještaj, protupožarna oprema, duhan, plemenite kovine itd.), potrebno je znati da se na te proizvode u
mnogim državama članicama EU-a primjenjuju neusklađena tehnička pravila odgovarajuće zemlje članice. 


Uvod
 
Unutrašnje tržište Europske unije prostor je bez unutrašnjih granica u kojem je u okviru Ugovora o EU osigurano
slobodno kretanje roba kojim se zabranjuju bilo kakve mjere koje imaju učinak istovrijedan količinskim ograničenjima
na uvoz. Ta zabrana obuhvaća sve nacionalne mjere kojima se može izravno i neizravno, stvarno i potencijalno
sprječavati trgovina robama unutar Zajednice.
 
Kad ne postoji usklađeno zakonodavstvo, mjerodavna tijela država članica mogu nezakonito stvarati zapreke
slobodnomu kretanju roba među državama članicama za proizvode koji su zakonito stavljeni na tržište u drugim
državama članicama, tehničkim pravilima kojima se utvrđuju zahtjevi koje trebaju zadovoljiti ti proizvodi, kao što
su pravila koja se odnose na označivanje, oblik, veličinu, težinu, sastav, prikazivanje, natpise i pakiranje.
Primjena takvih pravila na proizvode zakonito stavljene na tržište u drugoj državi članici može biti suprotna
člancima 34. i 36. Ugovora o EU.
 
Načelo međusobnoga priznavanja
 
Jedno je od sredstava za osiguranje slobodnog kretanja roba na unutrašnjem tržištu načelo međusobnoga
priznavanja koje se izvodi iz sudske prakse (presuda) Suda pravde Europskih zajednica. Ono je posebno
zakonski uređeno Uredbom (EC) br. 764/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. godine
kojom se utvrđuju postupci koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih pravila za proizvode
koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici. Ta se uredba primjenjuje samo na proizvode ili
posebna svojstva proizvoda na koje se ne primjenjuje usklađeno zakonodavstvo Zajednice kojem je cilj
uklanjanje zapreka trgovini među državama članicama koje nastaju zbog postojanja različitih nacionalnih
tehničkih pravila.
 
U skladu s tim načelom, države članice ne mogu na svojemu teritoriju zabranjivati prodaju proizvoda koji su
zakonito stavljeni na tržište u drugoj državi, čak ni u slučaju kad su ti proizvodi proizvedeni u skladu s tehničkim
pravilima različitim od onih koja se primjenjuju na domaće proizvode. Jedine su iznimke od toga načela
ograničenja koje su opravdana na temelju članka 36. Ugovora u skladu s kojima se od tih odredaba isključuju
zabrane ili ograničenja na uvoz, izvoz ili tranzit roba na temelju javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti;
zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga koje ima umjetničku, povijesnu ili
arheološku vrijednost; ili zaštite industrijskog i komercijalnog vlasništva. Međutim, i u tom slučaju takve zabrane
ili ograničenja ne smiju činiti sredstva samovoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenje trgovine među
državama članicama, odnosno moraju biti razmjerna cilju koji se želi postići.
 
Područje primjene
 
Uredba 764/2008 primjenjuje se na upravne odluke upućene gospodarskim subjektima bez obzira na to jesu li
poduzete ili se namjeravaju poduzeti na temelju tehničkih pravila koja se odnose na neki proizvod, uključujući
poljoprivredne i riblje proizvode, koji je zakonito stavljen na tržište u drugoj državi članici, kad je izravna ili
neizravna posljedica takve odluke zabrana stavljanja na tržište toga proizvoda ili tipa proizvoda; preinaka ili
dodatno ispitivanje prije njegova stavljanja na tržište ili držanja na tržištu ili povlačenje toga proizvoda, ili tipa
proizvoda s tržišta.
 
Uredba 764/2008 ne primjenjuje se na odluke pravne naravi koje donose nacionalni sudovi ili tribunali; odluke
pravne naravi koje donose tijela za provedbu zakona tijekom istraživanja ili pokretanja krivičnoga prekršajnog
postupka u smislu nazivlja, znakova ili nekih materijalnih upućivanja na protuustavne ili kriminalne organizacije
ili prekršaje rasističke ili ksenofobne naravi.
 
Definicija tehničkog pravila
 
Pod tehničkim pravilom razumijeva se svaka odredba zakona, propisa ili druge upravne mjere države članice
koja nije predmet usklađivanja na razini Zajednice, a kojom se zabranjuje stavljanje na tržište proizvoda ili tipa
proizvoda na teritoriju države članice ili s kojom je obvezatna sukladnost kad se proizvod ili tip proizvoda stavlja
na teritoriju te države članice i kojom se utvrđuju:
 
a) značajke koje se zahtijevaju za taj proizvod ili tip proizvoda, kao što su razine kakvoće, performancija ili
sigurnosti ili dimenzija, uključujući i zahtjeve primjenjive na proizvod ili tip proizvoda u pogledu naziva pod kojim
se prodaje, nazivlja, znakova, ispitivanja i ispitnih metoda, pakiranja, označivanja ili natpisa, ili
 
b) bilo koji drugi zahtjev koji se nameće na proizvod ili tip proizvoda radi zaštite potrošača ili okoliša i koji utječe
na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište kao što su uvjeti uporabe, oporaba, ponovna
uporaba ili odlaganje pri čemu takvi uvjeti mnogu znatno utjecati na sastav, narav ili stavljanje na tržište
proizvoda ili tipa proizvoda.
 
Odnos s drugim propisima Europske unije
 
Uredba 764/2008 ne primjenjuje se na sustave ili sastavnice za funkcionalnu spojivost koje spadaju u područje
Direktiva 96/48/EC i 2001/16/EC te u slučajevima mjera koje poduzimaju mjerodavna tijela država članica u
skladu s člankom 8.(1)(d) do (f) i člankom 8.(3) Direktive 2001/95/EC; člankom 50.(3)(a) i člankom 54.
Uredbe (EC) br. 178/2002; člankom 54. Uredbe (EC) br. 882/2004; člankom 14. Direktive 2004/49/EC.
 
Tehnička pravila za posebne (neusklađene) proizvode u Republici Hrvatskoj
 
Popis tehničkih pravila koja su na snazi u Republici Hrvatskoj, a koja se odnose na posebne neusklađene proizvode
(U izradi)