Tehnička specifikacija

dokument u kojemu se propisuju tehnički zahtjevi koje treba zadovoljiti kakav proizvod, proces ili usluga
NAPOMENA 1: Kad god je to potrebno, tehnička specifikacija treba naznačiti postupke s pomoću kojih se može odrediti jesu li ispunjeni dani zahtjevi.
NAPOMENA 2: Tehnička specifikacija može biti norma, dio norme ili poseban dokument neovisan o normi.