Prijevodi CENELEC-ovih dokumenata

CENELEC Guide 2, Priprema norma za sigurnost u projektiranju i konstrukciji električne opreme
Prijevod dokumenta br. 5/2011 (.pdf)
CENELEC Guide 3, Međusobna povezanost propisa i norma
1. dio: Upućivanje na norme – osnovni načini primjene
2. dio: Usklađivanje propisa i upućivanje na norme
Prijevod dokumenta br. 6/2011 (.pdf)
CENELEC Guide 4, Dokument o politici nacionalnih odstupanja za harmonizacijske dokumente s posebnim upućivanjem na niskonaponsku direktivu (73/23/EEC) Europske zajednice
Prijevod dokumenta br. 7/2011 (.pdf)
CENELEC Guide 11:2003, Smjernice za prijam pridruženika u članstvo CENELEC-a, dvojezično hr/en
Prijevod dokumenta br. 1/2009 (.pdf)
CENELEC Guide 24, Normizacija elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) namijenjena tehničkim odborima za proizvode
Prijevod dokumenta br. 5/2010 (.pdf)
CENELEC Guide 25, Upute za uporabu norma u implementaciji EMC direktive
Prijevod dokumenta br. 6/2010 (.pdf)
CENELEC Europska specifikacija, stalni dokument CENELEC-a, CLC(PERM)021
Izdanje: travanj 1997.godine, dvojezično hr/en
Prijevod dokumenta br. 11/2000 (.pdf)
Pravila o udruživanju CENELEC-a - Statut
Prijevod dokumenta br. 4/2011 (.pdf)