Kako naručivati norme

Narudžbe hrvatskih norma i drugih publikacija Hrvatskog zavoda za norme upućuju se Odsjeku prodaje i marketinga
HZN-a.
Kako bi se izbjegle pogreške pri pripremi narudžbi norma ili normama sličnih dokumenata potrebno je točno navesti referencijski broj norme kako je dan u katalogu.
Za norme s više dijelova potrebno je specificirati brojeve zahtijevanih dijelova. Ako u narudžbi brojevi dijelova nisu specificirani, ponudit će se svi dijelovi norme.


Način naručivanja i plaćanja norma Hrvatskog zavoda za norme
 
Norme se naručuju obrascem za ponudu upućenog Hrvatskom zavodu za norme poštom, telefaksom ili e-mailom.
Podaci za slanje navedeni su na obrascu.
 
Hrvatski zavod za norme, p.p.167, HR-10002 Zagreb
Tel: +385 1 610 60 95, Faks: +385 1 610 93 21
e-mail: prodaja@hzn.hr


Prodaja:
 

Tel: +385 1 610 60 52, Faks: +385 1 610 93 25
e-mail: prodaja@hzn.hr
 
 
 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više