Savjetovanja s javnošću

Tijela javne vlasti dužna su provoditi postupak savjetovanja s javnošću sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/201385/2015, 69/2022) pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

HZN e-glasilo 10/2023

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više