Javnost rada HZN-a

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/201385/201569/2022) u članku 12. propisuje obvezu javnosti rada za tijela javne vlasti. Stavak 1. tog članka propisuje sadržaj navedene obveze pa su tijela javne vlasti obvezna javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

U stavku 2. tog članka propisan je izuzetak od primjene navedene obveze prema kojem tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovog Zakona, kao što su primjerice informacije koje su zaštićene poslovnom tajnom, predstavljaju osobne podatke, ili druga ograničenja propisana Zakonom ili u slučaju kada je posebnim zakonom propisano da se odluke donose na nejavnim sjednicama. Navedena odredba omogućava djelomično isključivanje javnosti u smislu zatvorenog dijela sjednica kada se radi o pitanjima u odnosu na koja postoje zakonska ograničenja javnosti sjednica.

Obveza javnosti rada znači da predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti ometa normalan tijek sjednice bit će mu onemogućeno daljnje prisustvovanje toj sjednici.

Sjednici Upravnog vijeća HZN-a može prisustvovati najviše jedan predstavnik javnosti. Fizičke ili pravne osobe dužne su poslati popunjen obrazac zahtjeva za prisustvovanje sjednici odnosno prisustvovanje svog predstavnika najkasnije tri dana prije održavanja sjednice e-poštom na pristupinfo@hzn.hr

Obrazac zahtjeva za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više