Što je ICS oznaka?

ICS (International Classification for Standards) je akronim za međunarodnu razredbu (klasifikaciju) norma, a predstavlja klasifikacijsku oznaku norma prema području kojemu pripadaju. Ova je klasifikacija stvorena u okviru Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) da bi se ujednačila klasifikacija podataka o normama na svjetskoj razini. ICS ima hijerarhijsku strukturu koja se sastoji od tri razine, a ako norme pokrivaju više područja, radi lakšeg pronalaženja, normi se dodjeljuje više ICS skupina ili podskupina. Uporaba ICS oznaka osigurava jezično neovisnu komunikaciju među korisnicima norma diljem svijeta. ICS se redovito nadopunjuje, a trenutačno je na snazi sedmo izdanje ICS-a objavljeno 2015. godine.

HZN e-glasilo 8/2023

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više