Objavljena Uredba Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 o europskoj normizaciji

U Službenome listu Europske unije 19. prosinca 2022. godine objavljena je Uredba (EU) 2022/2480 Europskoga parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 u pogledu odluka europskih organizacija za normizaciju koje se odnose na europske norme i europske normizacijske dokumente.

Cilj je izmjene ove Uredbe koja uređuje europski normizacijski sustav zaštita načela dobroga upravljanja u isporuci normi koje zahtijeva EK u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe o europskoj normizaciji. Izmjenom Uredbe propisuje se zastupljenost nacionalnih normizacijskih tijela i njihove ovlasti za donošenje odluka koje se odnose na EU, a čime se osigurava dosljednost normi sa zakonodavstvom i politikama EU-a. Time se želi izbjeći bilo kakav neprikladan utjecaj dionika izvan EU-a i EGP-a, što znači da odluke o izvršavanju zahtjeva za normizaciju, koje provode europske organizacije za normizaciju, radi potpore zakonodavstvu i politikama Unije, donose isključivo nacionalna tijela za normizaciju država članica EU-a. Ona se na najbolji način mogu pobrinuti da se interesi, ciljevi politike i vrijednosti Unije, kao i opći javni interes uzimaju u obzir u europskim organizacijama za normizaciju.

Ova je zakonodavna izmjena u skladu i s političkom važnošću norma, kako je najavljeno u Normizacijskoj strategiji EU-a. Naime, Europske organizacije za normizaciju - Europski odbor za normizaciju (CEN), Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (CENELEC) i Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) imaju isključivu ulogu u europskom normizacijskom sustavu te su jedine organizacije koje ispunjavaju uvjete za rad na zahtjevima za normizaciju koje podnosi Komisija.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenome listu Europske unije, a primjenjuje se od 9. srpnja 2023. te je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više