Tehničko usklađivanje s Europskom Unijom - prijevodi europskih dokumenata

 
Novi pristup
prijevod dokumenta, izdanje dvojezično

Rezolucija Vijeća od 7. svibnja 1985. o novom pristupu tehničkom usklađivanju i normana (85/C 136/01)

U oblikovanju zajedničkoga europskog tržišta iznimnu je pozornost bilo potrebno posvetiti usklađenju tehničkih propisa i norma. Usklađenje tehničkih propisa temelji se na prihvaćanju bitnih zahtjeva za sigurnost koje moraju zadovoljavati proizvodi koji se stavljaju na tržište Zajednice.

U Rezoluciji se priznaje načelna jednakost ciljeva svih članica glede sigurnosti i zaštite zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša neovisno o različitim načinima postizanja tih ciljeva.
U skladu s tim kao opće načelo prihvaćana je potreba nalaženja novoga pristupa usklađenju tehničkih propisa koji se temelji na općemu upućivanju na norme što omogućuje da se jednom smjernicom obuhvati velik broj proizvoda te da se često ne mijenja i preinačuje sadržaj te smjernice.

Rezolucijom je nadalje Vijeće prihvatilo načela europske normizacijske politike o stalnoj provjeri tehničkih propisa koji se primjenjuju u zemljama članicama te o povlačenju zastarjelih i nepotrebnih propisa, o osiguranju priznavanja rezultata ispitivanja i potvrđivanja te proširenju tehničkog usklađivanja unutar Zajednice, ubrzanom povećanju normizacijske sposobnosti na razini Europske zajednice te uvođenju novih postupaka za poboljšavanje izradbe norma.

Tom je rezolucijom zadatak izradbe tehničkih specifikacija potrebnih za proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda koji su u skladu s bitnim zahtjevima smjernica povjeren normizacijskim tijelima (CEN, CENELEC, ETSI). Specifikacije koje se sastavljaju pod okriljem tih normizacijskih tijela nisu obvezatne i imaju status dragovoljnih tehničkih norma. Nacionalne vlasti država članica EZ-a moraju međutim priznati proizvodima koji su proizvedeni u skladu s tim normama sukladnost s bitnim zahtjevima smjernica novoga pristupa.
Opći pristup
prijevod dokumenta

Rezolucija Vijeća od 21. prosinca 1989. godine o općemu pristupu ocjeni sukladnosti (90/C 10/01)
(Službeno glasilo Europskih zajednica, Br. C 10, 16. siječnja 1990.)

Odluka Vijeća od 22. srpnja 1993. godine u svezi s modulima za različite faze postupaka ocjene sukladnosti i pravilima za stavljanje i uporabu CE oznake sukladnosti namijenjenim uporabi u smjernicama o tehničkom usklađivanju (93/465/EEC)(Službeno glasilo Europskih zajednica, Br. L 220, 30. kolovoza 1993.)

Tom su rezolucijom prihvaćena glavna načela europske politike ocjene sukladnosti prema kojoj u zakonodavstvu Europske zajednice treba osigurati dosljedan pristup uvođenjem modula za različite faze postupaka ocjene sukladnosti i postavlajnjem kriterija za njihovu primjenu te za imenovanje i prijavaljivanje tijela za ocjenu sukladnosti i uporabu CE znaka.

Prema toj rezoluciji u svim zemljama članicama te na razini Zajednice treba promicati opće zahtjeve europskih norma za osiguranje kakvoće (EN ISO 9000) i zahtjeve norma EN 45 000 koje moraju zadovoljavati tijela uključena u postupke ocjene sukladnosti te uspostavu sustava ovlašćivanja. Isto tako potrebno je promicati sporazume o uzajamnome priznavanju potvrđivanja i ispitivanja među tijelima za ocjenu sukladnosti koja djeluju u nezakonskome području te osnovati odgovarajuću organizaciju za ispitivanje i potvrđivanje na europskoj razini čiji bi cilj bilo promicanje takvih sporazuma.

U odnosima s trećim zemljama Zajednica će nastojati promicati međunarodnu trgovimu proizvoda iz zakonskoga područja zaključivanjem posebnih sporazuma o međusobnome priznavanju. Pri tome tijela za ocjenu sukladnosti trećih zemlja moraju dokazati osposobljenost za svoj rad koja mora biti na razini osposobljenosti odgovarajućih tijela Zajednice, Sporazumi o međusobnome priznavanju ograničuju se na izvještaje i potvrde koje izdaju tijela za ocjenu sukladnosti i oznake sukladnosti koje na proizvode stavljaju ta tijela.
Bijela knjiga - priprema pridruženih država srednje i istočne Europe za integraciju u unutarnje tržište Unije
Priprema pridruženih država srednje i istočne Europe za integraciju u unutarnje tržište Unije (podnijela Komisija)

Prijevod publikacije White paper - Preparation of the associated countries of Central and Eastern Europe for integration into the internal market of the Union (presented by the Commission)

Bijela knjiga sadrži dio pretpripremne strategije za pridružene države srednje i istočne Europe koje je Europsko vijeće prihvatilo u prosincu 1994. godine. Bijela knjiga utvrđuje ključne mjere u svakome području unutrašnjega tržišta i predlaže redoslijed kojim valja približiti nacionalna zakonodavstava zakonodavstvu EU-a.
Bijela knjiga - dodatak
  • Slobodno kretanje i sigurnost proizvoda
  • Okoliš
  • Energija
  • Telekomunikacije
  • Javne nabave
  • Politika zaštite potrošača
Smjernica 73/23/EEC o usklađivanju propisa zemalja članica koji se odnose na električnu opremu predviđenu za rad u određenim naponskim granicama
Smjernica Europskog parlamenta i Vijeća 2001/95/EC od 3. prosinca 2001. koja se odnosi na opću sigurnost proizvoda

Smjernica Europskog parlamenta i Vijeća 2001/95/EC od 3. prosinca 2001. koja se odnosi na opću sigurnost proizvoda
tekst s važnošću na sveukupnome prostoru EEA-a prijevod dokumenta, izdanje četverojezično (.pdf)

Rezolucija Vijeća od 28. listopada 1999. o ulozi normizacije u Europi
Zaključci Vijeća od 1. ožujka 2002. godine o normizaciji

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više