Upute za primjenu smjernica utemeljenih na novome i općemu pristupu

„Plavi vodič” ("Blue Guide") o provedbi pravila EU-a o proizvodima 2022.

Vodič za provedbu direktiva utemeljenih na Novom pristupu i Globalnom pristupu („Plavi vodič”) objavljen je 2000. Ova nova verzija Vodiča nadovezuje se na prethodna izdanja (iz 2014. i 2016. godine), ali odražava i nedavne promjene zakonodavstva, a posebno novu Uredbu o nadzoru tržišta. Ovaj Vodič trebao bi služiti isključivo kao smjernica – pravnu snagu ima samo tekst akta Unije za usklađivanje. 

Cilj je ovog Vodiča pridonijeti boljem razumijevanju pravila EU-a o proizvodima i njihovoj ujednačenijoj i dosljednijoj primjeni u različitim sektorima i na cijelom jedinstvenom tržištu. Upućen je državama članicama i ostalima koji trebaju biti upoznati s odredbama čija je svrha osigurati slobodno kretanje proizvoda i visok stupanj zaštite u Uniji (npr. trgovinska i potrošačka udruženja, normizacijska tijela, proizvođači, uvoznici, distributeri, tijela za ocjenu sukladnosti i sindikati). 

Izvornik ovog dokumenta dostupan je na internetskoj stranici na 24 službena jezika Europske unije.

Europsko povjerenstvo, Luxembourg 2000

Upute za primjenu smjernica utemeljenih na novome i općemu pristupu,
Europsko povjerenstvo, Luxembourg 2000 (prijevod dokumenta)

Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach, European Commission, Luxembourg 2000

Izvornik je 2000. godine objavilo Europsko povjerenstvo kako bi se smjernice novoga pristupa na istovjetan način ugradile u nacionalna zakonodavstva država članica Europske unije i jednoznačno tumačile. Naime, već nakon donošenja prvih smjernica novoga pristupa i početka njihove praktične primjene, pokazala se potreba za dopunskim objašnjenjima osnovnih dokumenata. Stoga je publikacija “Upute za primjenu smjernica utemeljenih na novome i općemu pristupu” ustrojena kao praktičan priručnik i dragocjen izvor obavijesti o primjeni smjernica za tehničko usklađivanje, osobito u prvoj fazi približavanja svakoga nacionalnog zakonodavstva europskomu zakonodavstvu.

U Uvodu su objašnjeni razlozi uvođenja i pravna osnova novoga pristupa i općega pristupa u uređivanju slobodnoga kretanja roba u Europskoj uniji, prikazani su osnovni elementi svake smjernice novoga pristupa i njihovo usvajanje, a u daljnjim je poglavljima veoma detaljno prikazano sve što se može smatrati neophodnim za primjenu u bilo kojoj djelatnosti na koju uvođenje tih smjernica može utjecati.

Poglavlje Područje primjene smjernica novoga pristupa navodi vrste proizvoda na koje se smjernice odnose i opisuje istovremenu primjenu više smjernica, uključujući Smjernicu o općoj sigurnosti proizvoda i Smjernicu o odgovornosti za proizvod, i objašnjava postupke stavljanja proizvoda na tržište i u uporabu. Dano je i veoma važno objašnjenje prijelaznog razdoblja koje je predviđeno u većini smjernica novoga pristupa.

Poglavlje Odgovornosti navodi sve sudionike na europskom tržištu (prema ulozi) i njihove odgovornosti. To su: proizvođač, ovlašteni predstavnik u Europskoj uniji, uvoznik, distributer, sastavljač i ugraditelj te korisnik proizvoda (poslodavac).

Poglavlje Usklađenost sa smjernicama iznosi načela novoga pristupa, objašnjava ključne pojmove i uvodi nove nazive svojstvene tom području: bitni zahtjevi, usklađene norme, pretpostavka o sukladnosti. Prikazana je europska normizacija i njezina uloga podrške u kontekstu tehničkog zakonodavstva Europske unije.

Poglavlje Postupak ocjene sukladnosti prikazuje module koji se primjenjuju za ocjenu sukladnosti proizvoda obuhvaćenih smjernicama novoga pristupa prije njihova stavljanja na tržište utvrđene posebnom odlukom Vijeća Europske unije 1993. godine.
Važni sudionici u cijelom sustavu tehničkog zakonodavstva Europske unije posebna su stručna tijela za obavljanje ocjene sukladnosti koja imenuju države članice i zatim ih prijavljuju Europskom povjerenstvu.

U posebnom poglavlju Prijavljena tijela opisana su načela prijavljivanja tih tijela, postupak prijavljivanja i povlačenja prijave te njihove odgovornosti u postupcima ocjene sukladnosti.

Poglavlje Oznaka CE opisuje tu novu oznaku sukladnosti sa zahtjevima smjernica novoga pristupa, načela njezine primjene i odredbe koje uređuju njezino stavljanje na proizvod.

Sustav novoga pristupa Europske unije tehničkom zakonodavstvu u svojoj se provedbi u velikoj mjeri oslanja na djelotvoran nadzor nad tržištem koji je svaka država članica obvezna osigurati na svom području i toj je temi posvećeno poglavlje Nadzor nad tržištem. Posebno je prikazan sustav razmjene obavijesti između tijela odgovornih za nadzor nad tržištem različitih zemalja s osvrtom na praćenje posebnih vrsta proizvoda, na opasne proizvode, na nesreće uzrokovane opasnim proizvodima itd.

Novo tehničko zakonodavstvo uvedeno novim pristupom, osim utjecaja na trgovinu među državama članicama Europske unije, ima važne posljedice i na odvijanje trgovine s njezinim partnerima. To je prikazano u poglavlju Vanjski aspekti. Radi uklanjanja tehničkih zapreka u trgovini Europske unije s ostatkom svijeta, uvedeni su različiti mehanizmi kojima se sve prednosti novoga pristupa proširuju i izvan granica jedinstvenoga europskog tržišta.
To su Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru s državama EFTE, sporazumi o uzajamnome priznavanju sa zainteresiranim trećim državama i europski protokoli o ocjenjivanju sukladnosti (PECA protokoli) s državama srednje i istočne Europe kandidatkinjama za priključivanje Europskoj uniji. Detaljno je opisana svaka vrsta sporazuma sa svojim posebnostima.

Cijeli tekst “Uputa za primjenu smjernica utemeljenih na novome i općemu pristupu” popraćen je velikim brojem, ponegdje i veoma opširnih, napomena (192!) koje daju daljnja objašnjenja ili bibliografske podatke o dokumentima pa su one i pravi putokaz do izvornih pravnih akata Europske unije.
Posebno su korisni dodatci publikaciji koji veoma detaljno prikazuju dijelove acquis communautaire koji se spominju u tekstu Uputa, kontaktne točke Europskoga povjerenstva za pojedina područja, korisne internetske adrese na kojima se mogu dobiti daljnje obavijesti, detaljnije opise skupina proizvoda na koje se odnose smjernice novoga pristupa, postupke ocjene sukladnosti i dijagrame tijeka postupaka ocjene sukladnosti za svaku smjernicu novoga pristupa.
 
Hrvatsko izdanje “Uputa za primjenu smjernica utemeljenih na novome i općemu pristupu” ima 101 stranicu, svih osam dodataka kao i izvornik i 21 dijagram tijeka postupaka ocjene sukladnosti istovjetan izvorniku.
Nova publikacija namijenjena je širokom krugu ljudi u Hrvatskoj koji će biti sudionici procesa tehničkoga usklađivanja. U prvom su to redu djelatnici svih tijela državne uprave koji će biti uključeni u izradu novih tehničkih propisa kojima će se odredbe pojedinih smjernica novoga pristupa ugraditi u hrvatsko zakonodavstvo (usklađivanje zakonodavstva). S obzirom na različita područja obuhvaćena tim smjernicama, radi se o više ministarstava i velikom broju ljudi koji moraju dovoljno detaljno upoznati europsko tehničko zakonodavstvo i njegovu primjenu kako bi ga na pravilan način mogli ugraditi u hrvatski sustav. “Upute za primjenu smjernica utemeljenih na novome i općemu pristupu” mogu pritom olakšati prve korake.
Na poseban je način novi priručnik pomoć i uputa svim gospodarskim subjektima, proizvođačima proizvoda obuhvaćenih smjernicama novoga pristupa. U prvom im redu priručnik može pomoći u razumijevanju potrebe i prednosti primjene europske usklađene norme ukoliko žele udovoljiti europskim zahtjevima i dobiti mogućnost nastupa na europskome tržištu. Ali, njima Upute daju i više!

Na veoma je jasan način razjašnjeno područje ocjene sukladnosti i svi moduli koje proizvođačima stoje na raspolaganju prije stavljanja proizvoda na europsko tržište. U nizu slučajeva primjena usklađene europske norme, uz posebne druge uvjete, omogućuje izlaz na tržište na isključivu odgovornost proizvođača i uz proizvođačevu izjavu o sukladnosti bez provođenja dosad obveznog potvrđivanja/certificiranja proizvoda (treća strana). S obzirom na to da je takva mogućnost od početka primjene smjernica novoga pristupa značajno smanjila i troškove i vrijeme potrebno za stavljanje proizvoda na tržište u svim državama Europskog gospodarskog prostora, očekuje se da će i hrvatski proizvođači znati prepoznati prednosti europskoga pristupa!
U europskom osiguravanju slobodnoga kretanja i sigurnosti proizvoda značajno mjesto imaju i organizacije uključene u ocjenu sukladnosti kao treća strana. Iako se njihovo područje djelovanja ograničuje na proizvode s većim rizikom i značajno smanjuje u odnosu na dosadašnje, oni ostaju važni sudionici postupaka ocjene sukladnosti. I dalje su tehnička podrška svim onim proizvođačima koji, iz različitih razloga, neće moći u potpunosti primijeniti usklađene europske norme i tako zadovoljiti uvjete za izlaz na tržište uz izjavu o sukladnosti. Uspostava stručnih i potpuno neovisnih tijela nužan je preduvjet i za sklapanje sporazuma u području slobodne trgovine (npr. PECA) koje će i Republika Hrvatska po potrebi sklapati s Europskom unijom. Stoga su Upute korisne i onima koji sada obavljaju poslove ispitivanja ili potvrđivanja za bolje upoznavanje europskoga sustava i njihovu pripremu za novu ulogu u postupcima ocjene sukladnosti proizvoda sa zahtjevima smjernica novoga pristupa i za opstanak u novim uvjetima.

Europske smjernice novoga pristupa predstavljaju važan dio acquis communautaire kojemu treba, u razdoblju provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i tehničkog usklađivanja s Europom, posvetiti posebnu pozornost. Bijela knjiga[1] smjernice novoga pristupa predstavlja mjerama prve faze usklađivanja zakonodavstva svake države kandidatkinje sa zakonodavstvom Europske unije i stoga bi te mjere i kod pripreme novoga tehničkoga zakonodavstva u Republici Hrvatskoj trebale imati prednost. U tom važnom, složenom i dugotrajnom poslu koji će postupno značajno mijenjati sveukupnu situaciju na hrvatskom tržištu, “Upute za primjenu smjernica utemeljenih na novome i općemu pristupu” nezamjenjiva su pomoć. Stoga preporučujemo: pogledajte i uvjerite se sami u količinu dragocjenih obavijesti koju vam ova publikacija pruža, bez obzira na to kojoj od gore navedenih zainteresiranih skupina pripadate!

priredila: S.Zima
 
[1]White paper - Preparation of the associated countries of Central and Eastern Europe for integration into the internal market of the Union, COM(95) 163 final, Commission of the European Communities, Brussels, 1995-05-03. DZNM je 1998. godine objavio prijevod Uvoda tog dokumenta i dijelova Dodatka koji se odnose na tehničko zakonodavstvo. Smjernice novog pristupa prikazane su u dijelu Dodatka Slobodno kretanje i sigurnost proizvoda.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više