Prijevodi dokumenata međunarodnih organizacija za normizaciju

 
IEC-ov sustav shema za ocjenu sukladnosti elektrotehničke opreme i sastavnica (IECEE) – Temeljna pravila
IEC-ov sustav shema za ocjenu sukladnosti elektrotehničke opreme i sastavnica (IECEE) – Temeljna pravila
Poslovnik IECEE-ove sheme za međusobno priznavanje certifikata o ocjeni sukladnosti prema normama za elektrotehničku opremu i sastavnice (CB-FCS shema)
HRU ISO/IEC Guide 14:2021, Proizvodi i povezane usluge – Obavijesti za potrošače

Upute HRU ISO/IEC Guide 14:2021, Proizvodi i povezane usluge – Obavijesti za potrošače (ISO/IEC Guide 14:2018) sadrži upute o davanju informacija o proizvodima i povezanim  uslugama namijenjenih potrošačima.
 

Obavijesti za potrošače bitan su dio svakog proizvoda ili usluge. Unaprjeđenje kvalitete obavijesti pridonosi sposobnosti potrošača da na mjestu kupnje donese razboritu odluku. One pomažu u smanjenju rizika krivih ili neprikladnih kupnji ili ugovora. Smanjuje se neizvjesnost za potrošače, a povećava njihovo zadovoljstvo. Oni koji potrošačima pružaju visokokvalitetne obavijesti imaju bolji poslovni ugled te štede vrijeme i novac smanjivanjem broja upita i pritužbi.

Ove se upute primjenjuju na davanje obavijesti o proizvodima i uslugama prije kupnje. U njima su prikazana opća načela i preporuke o tome kakvi moraju biti sadržaj, metode, formati i oblikovanje obavijesti da bi omogućili potrošačima usporedbu i odabir proizvoda ili usluga. Nadalje, ove upute preporučuju opća pravila za stvaranje i uspostavu sustava obavijesti koje se daju pri kupnji i tijela odgovornih za obavijesti koje se daju pri kupnji.

Ove se upute odnose na sve metode kojima se proizvodi i usluge nude potrošačima, uključujući prodaju na daljinu i prodaju putem elektroničkih medija.

Upute su namijenjene:
  • odborima koji priređuju norme za potrošačke proizvode ili usluge;
  • dizajnerima proizvoda, proizvođačima, sastavljačima tehničke dokumentacije ili drugima koji se bave sastavljanjem takvih obavijesti, a posebno članovima tijela odgovornih za obavijesti koje se daju pri kupnji;
  • drugim tijelima, kao što su mjerodavna tijela za provedbu propisa ili pravobranitelji za potrošače.

Ove se upute ne bave ocjenom sukladnosti ili uputama za uporabu. U njima se ne nalaze podrobne smjernice o obavijestima koje se daju usmeno ili elektroničkim putem.

Upute HRU ISO/IEC Guide 14:2021 dostupne su od rujna 2022. i na hrvatskome jeziku.
HRU ISO/IEC Guide 41:2021, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača

Upute HRU ISO/IEC Guide 41:2021, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača ( ISO/IEC Guide 41:2018) sadrže opće preporuke koje treba uzeti u obzir prilikom određivanja najprikladnije ambalaže za proizvode namijenjene potrošačima.
 

Funkcije koje ambalaža može imati uključuju, između ostalog, funkciju spremnika, zaštitu, rukovanje, prijevoz, skladištenje, praktičnost uporabe, informiranje i predstavljanje.
U ovom se dokumentu razmatra i održiva uporaba resursa koja obuhvaća optimizaciju, ponovnu uporabu i oporabu ambalaže.
 
Ambalaža danas ima vrlo važnu ulogu u stavljanju proizvoda na tržište. Razlikuje se prema namjeni (ambalaža za hranu, pića, kozmetiku itd.) i materijalu od kojega je izrađena (drvo, metal, karton, PVC, keramika, staklo), a svojim izgledom mora privući pozornost kupca. Osim toga, ambalaža mora zadovoljiti niz drugih zahtjeva kao npr. sigurnost za ljude i okoliš, prikladnost za uporabu i ekonomičnost. Pakiranje proizvoda posebno je važno potrošačima, koji neizravno snose trošak ambalaže.
  
Upute su namijenjene:
  • osobama koje sastavljaju norme radi ispunjavanja potreba i zahtjeva potrošača kao budućih kupaca roba i usluga s obzirom na ambalažu
  • odborima koji priređuju norme za potrošačke proizvode ili usluge
  • dizajnerima proizvoda, proizvođačima i drugima koji su uključeni u donošenje odluka povezanih s ambalažom
  • tijelima koja provode propise.
Upute HRU ISO/IEC Guide 41:2021 dostupne su od rujna 2022. i na hrvatskome jeziku.
HRU ISO/IEC Guide 50:2021, Sigurnosni aspekti – Smjernice za sigurnost djece u normama i drugim specifikacijama
Upute HRU ISO/IEC Guide 50:2021, Sigurnosni aspekti – Smjernice za sigurnost djece u normama i drugim specifikacijama (ISO/IEC Guide 50:2014) daju okvir za pristupanje potencijalnim izvorima nehotičnih fizičkih ozljeda (opasnosti) djece izazvanih proizvodima, procesima ili uslugama koje ona upotrebljavaju ili s kojima mogu doći u dodir, čak i ako nisu posebno namijenjeni djeci. Svrha je tog okvira rizik ozljede djece svesti na najmanju moguću mjeru.

Upute su namijenjene u prvom redu osobama koje se bave izradom i preradom norma. Međutim, u njima su sadržane i bitne informacije koje mogu biti korisne i dizajnerima, arhitektima, proizvođačima, dobavljačima usluga, osobama koje se bave komunikacijom i tvorcima politike.

Cilj je razviti proizvode, konstrukcije, instalacije i usluge (koje se zajednički nazivaju proizvodima) na način kojim se mogućnost ozljede djece može svesti na najmanju moguću mjeru. Sprječavanje ozljeda odgovornost je svakoga. Sprečjavanju ozljeda može se pridonijeti oblikovanjem i tehnologijom, zakonodavstvom i naobrazbom.
 
Sigurnost djece trebala bi biti jedna od glavnih briga društva jer su ozljede u djetinjstvu i mladenaštvu u mnogim zemljama najveći uzrok smrti i invalidnosti. Rođenjem djeca dolaze u svijet odraslih, bez iskustva ili razumijevanja rizika, ali s prirodnom željom za istraživanjem. Stoga je mogućnost ozljeda posebno velika tijekom djetinjstva. S obzirom na to da nije ni moguć ni izvediv nadzor u opsegu kojim se uvijek sprječavaju ili kontroliraju potencijalno štetna međudjelovanja, potrebne su dodatne strategije sprječavanja ozljeda.

U strategijama djelovanja kojima je cilj zaštita djece, mora se prepoznati činjenica da djeca nisu odrasle osobe u malom. Osjetljivost djece na ozljede i priroda njihovih ozljeda različite su od onih u odraslih. U takvim strategijama djelovanja mora se prepoznati i temeljni koncept da djeca ne zloupotrebljavaju proizvode ili okruženje. Djeca s njima uzajamno djeluju na načine koji odražavaju normalno dječje ponašanje koje ovisi o dobi i razini razvoja djeteta. Stoga se strategije djelovanja kojima je namjena zaštita djece mogu razlikovati od onih koje su namijenjene zaštiti odraslih.

Upute HRU ISO/IEC Guide 50:2021 prihvaćene su na engleskome jeziku
HRU ISO/IEC Guide 51:2021, Sigurnosni aspekti – Smjernice za njihovo uključivanje u norme
Upute HRU ISO/IEC Guide 51:2021, Sigurnosni aspekti – Smjernice za njihovo uključivanje u norme
(ISO/IEC Guide 51:2014)
daju piscima norma smjernice za uključivanje sigurnosnih aspekata u norme. One se mogu primjenjivati na sve sigurnosne aspekte koji se odnose na ljude, imovinu ili okoliš, ili kombinaciju jednog ili više tih elemenata (npr. samo ljude, ljude i imovinu, ljude, imovinu i okoliš).

U radu na normama dolazi se u dodir s pojmom sigurnosti u različitim oblicima povezanima sa širokim područjem tehnologija i većinom proizvoda, procesa ili usluga. Stalno rastuća složenost proizvoda, procesa i usluga koji dolaze na tržište zahtijeva da se razmatranju sigurnosnih aspekta dade najviša prednost.

Apsolutna sigurnost ne postoji: ostat će određeni rizik koji se u ovim uputama definira kao preostali rizik. Prema tome, proizvod, proces ili usluga mogu biti samo relativno sigurni.

Sigurnost se postiže smanjenjem rizika na dopustivu razinu koja je u ovim uputama definirana kao dopustivi rizik. Dopustiva razina sigurnosti mora se neprekidno preispitivati, posebno u razvoju tehnike i znanosti može dovesti do poboljšanja koja su ekonomski izvediva kako bi se postigao najmanji rizik sukladan s uporabom proizvoda, procesa ili usluge.

Svrha je pristupa opisana u ovim uputama smanjiti rizik koji može nastati uporabom proizvoda ili sustava, uključujući ranjive potrošače. Razmatra se potpuni životni ciklus proizvoda, procesa ili usluge, uključujući predviđenu uporabu i razumno predvidljivu zlouporabu.

Kako bi se postigao usklađen pristup obradi sigurnosti potrebna je tijesna suradnja u odborima i među odborima odgovornim za pripremu norma za različite proizvode, procese ili usluge. Preporučuje se uporaba strukturiranoga pristupa kako bi se osiguralo da se svaka specijalizirana norma ograniči na posebne aspekte, a za sve druge bitne aspekte daju uputnice na norme sa širim područjem.

Upute HRU ISO/IEC Guide 51:2021 prihvaćene su na engleskome jeziku

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više