Prijevodi dokumenata međunarodnih organizacija za normizaciju

 
IEC statut i poslovnik
IEC STATUT I POSLOVNIK
Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo, 1997, prijevod dokumenta broj 4/98 (.pdf)
ISO statut i poslovnik
ISO STATUT I POSLOVNIK,
četrnaesto izdanje, 2000,  prijevod dokumenta broj 8/2000 (.pdf)
Međunarodna razredba norma
hrvatski prijevod 4. izdanja ISO-a

Međunarodna razredba norma (engleski: International Classification for Standards (ICS)) razvijena je kao sredstvo za olakšanje komunikacija i razmjene podataka u području normizacije. Objavljuje je godišnje Glavno tajništvo ISO-a u Ženevi.
Služi za sastavljanje kataloga međunarodnih, regionalnih, nacionalnih i drugih normativnih dokumenata te kao temelj za sustave pretplate na međunarodne, regionalne i nacionalne norme. Ona se također može upotrebljavati za razvrstavanje norma i normativnih dokumenata u bazama podataka, knjižnicama itd.
IEC-ov sustav shema za ocjenu sukladnosti elektrotehničke opreme i sastavnica (IECEE) – Temeljna pravila
IEC-ov sustav shema za ocjenu sukladnosti elektrotehničke opreme i sastavnica (IECEE) – Temeljna pravila
Poslovnik IECEE-ove sheme za međusobno priznavanje certifikata o ocjeni sukladnosti prema normama za elektrotehničku opremu i sastavnice (CB-FCS shema)
ISO/IEC Guide 14, Obavijesti namijenjene potrošačima koje se daju pri kupnji roba i usluga
Obavijesti za potrošače bitan su dio svakog proizvoda ili usluge. Unapređenje kvalitete obavijesti pridonosi sposobnosti potrošača da na mjestu kupnje donese razboritu odluku. One pomažu u smanjenju rizika krivih ili neprikladnih kupnji ili ugovora. Smanjuje se neizvjesnost za potrošače, a povećava njihovo zadovoljstvo. Oni koji potrošačima pružaju visokokvalitetne obavijesti imaju bolji poslovni ugled te štede vrijeme i novac smanjivanjem broja upita i pritužbi.

Ove se upute primjenjuju na davanje obavijesti o proizvodima i uslugama prije kupnje. U njima su prikazana opća načela i preporuke o tome kakvi moraju biti sadržaj, metode, formati i oblikovanje obavijesti da bi omogućili potrošačima usporedbu i odabir proizvoda ili usluga. Nadalje, ove upute preporučuju opća pravila za stvaranje i uspostavu sustava obavijesti koje se daju pri kupnji i tijela odgovornih za obavijesti koje se daju pri kupnji.

Ove se upute odnose na sve metode kojima se proizvodi i usluge nude potrošačima, uključujući prodaju na daljinu i prodaju putem elektroničkih medija.

Upute su namijenjene:
  • odborima koji priređuju norme za potrošačke proizvode ili usluge;
  • dizajnerima proizvoda, proizvođačima, sastavljačima tehničke dokumentacije ili drugima koji se bave sastavljanjem takvih obavijesti, a posebno članovima tijela odgovornih za obavijesti koje se daju pri kupnji;
  • drugim tijelima, kao što su mjerodavna tijela za provedbu propisa ili pravobranitelji za potrošače.

Ove se upute ne bave ocjenom sukladnosti ili uputama za uporabu. Ne daju podrobne smjernice o obavijestima koje se daju usmeno ili elektroničkim putem.

Dokument je preveden na hrvatski jezik i može se kupiti u Hrvatskome zavodu za norme. Cijena je 215 kn a za članove HZN-a cijena je 172 kn.
ISO/IEC Guide 41, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača
Ambalaža danas ima vrlo važnu ulogu u stavljanju proizvoda na tržište. Razlikuje se po namjeni (ambalaža za hranu, pića, kozmetiku itd.) i po materijalu od kojega je izrađena (drvo, metal, karton, PVC, keramika, staklo), a svojim izgledom mora privući pozornost kupca. Osim toga ambalaža mora zadovoljiti niz drugih zahtjeva kao npr. sigurnost za ljude i okoliš, prikladnost za uporabu i ekonomičnost. Pakiranje proizvoda posebno je važno potrošačima, koji neizravno snose trošak ambalaže.

ISO-ov Committee on consumer policy – COPOLCO (Odbor za potrošačku politiku) pripremio je upute ISO/IEC Guide 41 koje daju opće preporuke koje se moraju uzeti u obzir pri utvrđivanju najprikladnije vrste ambalaže za uporabu na prodajnome mjestu radi zaštite robe.

Upute su namijenjene:
  • osobama koje sastavljaju norme radi ispunjavanja potreba i zahtjeva potrošača kao budućih kupaca roba i usluga s obzirom na ambalažu
  • odborima koji priređuju norme za potrošačke proizvode ili usluge
  • dizajnerima proizvoda, proizvođačima i drugima koji su uključeni u donošenje odluka vezanih uz ambalažu
  • tijelima koja provode propise.

Dokument je preveden na hrvatski jezik i može se kupiti u Hrvatskome zavodu za norme. Cijena je 175 kn a za članove HZN-a cijena je 140 kn.
ISO/IEC Guide 50, Sigurnosni aspekti – Smjernice za sigurnost djece
Sigurnost djece trebala bi biti jedna od glavnih briga društva jer su ozljede u djetinjstvu i mladenaštvu u mnogim zemljama najveći uzrok smrti i invalidnosti. Rođenjem djeca dolaze u svijet odraslih, bez iskustva ili razumijevanja rizika, ali s prirodnom željom za istraživanjem. Stoga je mogućnost ozljeda posebno velika tijekom djetinjstva. S obzirom na to da nije ni moguć niti izvediv nadzor u opsegu kojim se uvijek sprečavaju ili kontroliraju potencijalno štetna međudjelovanja, potrebne su dodatne strategije sprečavanja ozljeda.

U strategijama djelovanja kojima je cilj zaštita djece mora se prepoznati činjenica da djeca nisu odrasle osobe u malom. Osjetljivost djece na ozljede i priroda njihovih ozljeda različite su od onih kod odraslih. U takvim strategijama djelovanja mora se prepoznati i temeljni koncept da djeca ne zloupotrebljavaju proizvode ili okruženje. Djeca s njima uzajamno djeluju na načine koji odražavaju normalno dječje ponašanje, koje ovisi o dobi i razini razvoja djeteta. Stoga se strategije djelovanja kojima je namjena zaštititi djecu mogu razlikovati od onih koje su namijenjene zaštiti odraslih.

Ove upute daju okvir za pristupanje potencijalnim izvorima nehotičnih fizičkih ozljeda (opasnosti) djece izazvanih proizvodima, procesima ili uslugama koje ona upotrebljavaju ili s kojima mogu doći u dodir, čak i ako nisu posebno namijenjeni djeci. Svrha je tog okvira rizik ozljede djece svesti na minimum.

Upute su namijenjene u prvom redu osobama koje se bave izradom i preradom norma. Međutim, u njima su sadržane i bitne informacije koje mogu biti od koristi i, između ostalog, dizajnerima, arhitektima, proizvođačima, dobavljačima usluga, osobama koje se bave komunikacijom i tvorcima politike.

Cilj je razviti proizvode, konstrukcije, instalacije i usluge (koje se zajednički nazivaju proizvodima) na način kojim se mogućnost ozljede djece može svesti na minimum. Sprečavanje ozljeda odgovornost je svakoga. Sprečavanju ozljeda može se pristupiti oblikovanjem i tehnologijom, zakonodavstvom i naobrazbom.

Za djecu s posebnim potrebama možda su prikladni dodatni zahtjevi. Ove upute ne bave se svim tim dodatnim zahtjevima. Potrebama osoba s invalidnošću bave se upute ISO/IEC Guide 71.

Upute ISO/IEC Guide 50 prevedene su na hrvatski jezik i mogu se kupiti po cijeni od 390,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 312,00 kn.
ISO/IEC Guide 51, Sigurnosni aspekti – Smjernice za njihovo uključivanje u norme
Upute ISO/IEC Guide 51 daju piscima norma smjernice za uključivanje sigurnosnih aspekata u norme. One se mogu primjenjivati na sve sigurnosne aspekte koji se odnose na ljude, imovinu ili okoliš ili kombinaciju jednog ili više tih elemenata (npr. samo ljude; ljude i imovinu; ljude, imovinu i okoliš).

U radu na normama sa sigurnošću se dolazi u dodir u mnogim različitim oblicima preko širokoga područja tehnologija i kod većine proizvoda, procesa ili usluga. Stalno rastuća složenost proizvoda, procesa i usluga koji dolaze na tržište zahtijeva da se razmatranju sigurnosnih aspekta dade najviša prednost.

Apsolutna sigurnost ne postoji: ostat će određeni rizik koji se u ovim uputama definira kao preostali rizik. Prema tome proizvod, proces ili usluga mogu biti samo relativno sigurni.

Sigurnost se postiže smanjenjem rizika na dopustivu razinu koja je u ovim uputama definirana kao dopustivi rizik. Dopustiva razina sigurnosti mora se neprekidno preispitivati, posebno kad razvoj tehnike i znanosti može dovesti do gospodarstveno izvedivih poboljšavanja da se postigne najmanji rizik sukladan s uporabom proizvoda, procesa ili usluge.

Ove upute prihvaćaju pristup kojemu je cilj smanjenje rizika koji nastaje uporabom proizvoda, procesa ili usluga. Razmatra se potpun životni ciklus proizvoda, procesa ili usluge, uključujući predviđenu uporabu i razumno predvidljivu zlouporabu.

Kako bi se postigao usklađen pristup obradi sigurnosti potrebna je tijesna suradnja u odborima i među odborima odgovornim za pripremu norma za različite proizvode, procese ili usluge. Preporučuje se uporaba strukturiranoga pristupa kako bi se osiguralo da se svaka specijalizirana norma ograniči na posebne aspekte, a za sve druge bitne aspekte daju uputnice na norme sa širim područjem.

Upute ISO/IEC Guide 51 prevedene su na hrvatski jezik i mogu se kupiti po cijeni od 250,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 200,00 kn.

HZN e-glasilo 10/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više