ISO/IEC Guide 51, Sigurnosni aspekti – Smjernice za njihovo uključivanje u norme

Upute ISO/IEC Guide 51 daju piscima norma smjernice za uključivanje sigurnosnih aspekata u norme. One se mogu primjenjivati na sve sigurnosne aspekte koji se odnose na ljude, imovinu ili okoliš ili kombinaciju jednog ili više tih elemenata (npr. samo ljude; ljude i imovinu; ljude, imovinu i okoliš).

U radu na normama sa sigurnošću se dolazi u dodir u mnogim različitim oblicima preko širokoga područja tehnologija i kod većine proizvoda, procesa ili usluga. Stalno rastuća složenost proizvoda, procesa i usluga koji dolaze na tržište zahtijeva da se razmatranju sigurnosnih aspekta dade najviša prednost.

Apsolutna sigurnost ne postoji: ostat će određeni rizik koji se u ovim uputama definira kao preostali rizik. Prema tome proizvod, proces ili usluga mogu biti samo relativno sigurni.

Sigurnost se postiže smanjenjem rizika na dopustivu razinu koja je u ovim uputama definirana kao dopustivi rizik. Dopustiva razina sigurnosti mora se neprekidno preispitivati, posebno kad razvoj tehnike i znanosti može dovesti do gospodarstveno izvedivih poboljšavanja da se postigne najmanji rizik sukladan s uporabom proizvoda, procesa ili usluge.

Ove upute prihvaćaju pristup kojemu je cilj smanjenje rizika koji nastaje uporabom proizvoda, procesa ili usluga. Razmatra se potpun životni ciklus proizvoda, procesa ili usluge, uključujući predviđenu uporabu i razumno predvidljivu zlouporabu.

Kako bi se postigao usklađen pristup obradi sigurnosti potrebna je tijesna suradnja u odborima i među odborima odgovornim za pripremu norma za različite proizvode, procese ili usluge. Preporučuje se uporaba strukturiranoga pristupa kako bi se osiguralo da se svaka specijalizirana norma ograniči na posebne aspekte, a za sve druge bitne aspekte daju uputnice na norme sa širim područjem.

Upute ISO/IEC Guide 51 prevedene su na hrvatski jezik i mogu se kupiti po cijeni od 250,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 200,00 kn.

HZN e-glasilo 12/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više