Upravno vijeće

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana od kojih predsjednika i dva člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva, jednog člana predlaže Stručno vijeće i jednog člana predlaže Radničko vijeće HZN-a. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od 4 godine.

Sadašnji članovi Upravnog vijeća su:

Hrvoje Bujanović, predsjednik
Antonio Pavlečić, član
Tomislav Curman, član
Biljana Tanatarec, član
Franjo Petkoviček, član

Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 61/2023)

Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 8/2023)

Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 87/2021
 
Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (NN 87/2021)

Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme  (NN 3/2021

Rješenje o razrješenju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme  (NN 3/2021)
 

 

 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više