Preskočite na glavni sadržaj
HR

ISO/IEC Guide 51, Sigurnosni aspekti – Smjernice za njihovo uključivanje u norme

Upute HRU ISO/IEC Guide 51:2021, Sigurnosni aspekti – Smjernice za njihovo uključivanje u norme
(ISO/IEC Guide 51:2014)
daju piscima norma smjernice za uključivanje sigurnosnih aspekata u norme. One se mogu primjenjivati na sve sigurnosne aspekte koji se odnose na ljude, imovinu ili okoliš, ili kombinaciju jednog ili više tih elemenata (npr. samo ljude, ljude i imovinu, ljude, imovinu i okoliš).

U radu na normama dolazi se u dodir s pojmom sigurnosti u različitim oblicima povezanima sa širokim područjem tehnologija i većinom proizvoda, procesa ili usluga. Stalno rastuća složenost proizvoda, procesa i usluga koji dolaze na tržište zahtijeva da se razmatranju sigurnosnih aspekta dade najviša prednost.

Apsolutna sigurnost ne postoji: ostat će određeni rizik koji se u ovim uputama definira kao preostali rizik. Prema tome, proizvod, proces ili usluga mogu biti samo relativno sigurni.

Sigurnost se postiže smanjenjem rizika na dopustivu razinu koja je u ovim uputama definirana kao dopustivi rizik. Dopustiva razina sigurnosti mora se neprekidno preispitivati, posebno u razvoju tehnike i znanosti može dovesti do poboljšanja koja su ekonomski izvediva kako bi se postigao najmanji rizik sukladan s uporabom proizvoda, procesa ili usluge.

Svrha je pristupa opisana u ovim uputama smanjiti rizik koji može nastati uporabom proizvoda ili sustava, uključujući ranjive potrošače. Razmatra se potpuni životni ciklus proizvoda, procesa ili usluge, uključujući predviđenu uporabu i razumno predvidljivu zlouporabu.

Kako bi se postigao usklađen pristup obradi sigurnosti potrebna je tijesna suradnja u odborima i među odborima odgovornim za pripremu norma za različite proizvode, procese ili usluge. Preporučuje se uporaba strukturiranoga pristupa kako bi se osiguralo da se svaka specijalizirana norma ograniči na posebne aspekte, a za sve druge bitne aspekte daju uputnice na norme sa širim područjem.

Upute HRU ISO/IEC Guide 51:2021 prihvaćene su na engleskome jeziku
HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo