Novi alat za e-obuku o normizaciji – kako bi norme išle “ususret budućnosti”

Norme imaju velik utjecaj na društvo i pridonose sigurnosti našega svakodnevnog života. U Europi se zakonodavac oslanja na norme kao podršku u provedbi zakona i politika, također i u područjima javnog interesa. Zato je još važnije da se u normizaciju uključi građansko društvo.

Sljedeće tri organizacije imaju posebnu ulogu u prenošenju potreba civilnog društva u proces izrade normi u Europi i na međunarodnoj razini:
ANEC – glas europskih potrošača u normizaciji
ECOS – Europska ekološka građanska organizacija za normizaciju
ETUC – Europska konferencija sindikata.

Izgradite stručnost, povećajte znanje i utjecaj!


ANEC, ECOS i ETUC osmislili su, u suradnji sa CEN-CENELEC-om, besplatan interaktivan e-tečaj koji daje jasne i jednostavne informacije o normama i normizacijskom procesu u Europi te na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Tečaj se sastoji od nekoliko modula kojima su tema norme, njihova izrada i ključna uloga u zaštiti potrošača, radnika i okoliša. U tečaju se ističe koliko je važno da se građansko društvo uključi u normizaciju kako bi se povećala opravdanost i značaj europskoga normizacijskog sustava.

Ako želite otkriti svijet normi, ovo je tečaj za Vas! Uključite se i doznajte zašto su norme bitne za Vas i kako možete sudjelovati u izradi normi koje svima donose korist!

Tečaj se nalazi na poveznici www.standards4all.eu

(Izvor: https://www.cencenelec.eu/societal/Pages/default.aspx; pripremile: Tatjana Majić (prijevod); Ivana Canosa (lektura))


HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više