Novi format za navođenje harmoniziranih norma

U Službenom listu Europske unije (SL EU) nedavno je objavljena odluka Komisije o usvajanju novog formata za navođenje harmoniziranih norma.

Dosad su se upotrebljavali objedinjeni popisi norma kao obavijesti Komisije u C seriji SL EU.

Odsada će popisi norma biti sastavni dio provedbenih odluka Komisije koje se objavljuju u  L seriji SL EU. Popisi norma objavljivat će se u tri odvojena priloga; u prvome će se navoditi norme koje se navode prvi put, u drugome norme koje se navode uz ograničenje pretpostavke o sukladnosti, a u trećem norme koje se povlače iz popisa te se više ne navode. 

Razlog je ovim izmjenama puna primjena Uredbe (EU) No 1025/2012 o europskoj normizaciji i nekih novijih presuda Suda Europske unije, u kojima se potvrđuje pravna vrijednost harmoniziranih europskih norma koje podrazumijevaju pretpostavku o sukladnosti sa zahtjevima određenog zakona ako se upućivanja na te norme navode u SL EU.

Važno je napomenuti da se novi prilozi norma moraju upotrebljavati zajedno s ranije objavljenim odgovarajućim dokumentima koji uključuju gore spomenute popise norma. Komisija može i dalje sastavljati objedinjene popise norma, ali se oni neće objavljivati nego će biti dostupni za pregled na njezinim mrežnim stranicama koje se odnose na pojedine sektore.


HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više