Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 9. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatskoga zavoda za norme (NN 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12), članka 35. Statuta Hrvatskoga zavoda za norme i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme sa 1. sjednice održane dana 19. siječnja 2017. godine, Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za norme, raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme – 1 izvršitelj
 
Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poslove gospodarstva, na mandat od četiri godine, na temelju provedenoga javnog natječaja.
 
Za ravnatelja može biti imenovan hrvatski državljanin koji ispunjava sljedeće uvjete:
  • visoka stručna sprema (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  • diplomski sveučilišni studij) ili (prediplomski i specijalistički diplomski stručni studij)
  • najmanje deset godina radnog iskustva
  • najmanje dvije godine iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti normizacije
  • sposobnost organizacije i vođenja poslova
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu
  • nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine te za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske.
 
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
a)       životopis i opis dosadašnjeg rada
b)       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
c)       dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
d)       dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)
e)       dokaz o iskustvu na stručnim poslovima u djelatnosti normizacije (preslika)
f)         original uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Hrvatskom zavodu za norme, n/p Upravnom vijeću, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme – ne otvarati«, u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Svi kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Razgovor provodi Komisija za provedbu postupka natječaja.
U slučaju da pozvani kandidat ne pristupi razgovoru, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
O izboru će kandidati biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
                                                                                                                                             Upravno vijeće
                                                                                                                                Hrvatskog zavoda za norme

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više